วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งนวัตกรรม  บูรณาการสานพลังการศึกษา  พัฒนาพลเมืองขอนแก่น”
พันธกิจ
      1) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       2) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกสังกัด
       3) ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองขอนแก่น
เป้าประสงค์
    1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
    2) บูรณาการการจัดการศึกษากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
    3) พลเมืองขอนแก่นได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง