หน่วยงานภายใน

1.สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

8.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9

9.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

10.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

11.องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12.เทศบาลนครขอนแก่น

13.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  6. กลุ่มสงเสริมการศึกษาเอกชน
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน