ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งนวัตกรรม  บูรณาการสานพลังการศึกษา  พัฒนาพลเมืองขอนแก่น”

พันธกิจ

      1) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       2) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกสังกัด
       3) ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองขอนแก่น

เป้าประสงค์

 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
    2) บูรณาการการจัดการศึกษากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
    3) พลเมืองขอนแก่นได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5) ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565

 

รวมแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562