ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.กฤต สุวรรณพรหม

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ระดับการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิตการประถมศึกษา

วค.เลย

ที่

                   ชื่อตำแหน่ง      

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

สังกัด

1

รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒

๑ มิ.ย.๕๓-๕ ม.ค.๕๔

๗ เดือน

สพฐ.

2

รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑

๖ ม.ค. ๕๔ – ๑๘ เม.ย. ๖๐

๖ ปี ๓ เดือน

สพฐ.

3

รอง ศธจ.หนองบัวลำภู

๑ มิ.ย.๖๐ – ๑๗ มิ.ย. ๖๓

๓ ปิ ๑ เดือน

สป.ศธ.

4

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

๑๘ มิ.ย. ๖๓ – ๓๑ ต.ค. ๖๔๑ ปี  ๑๐ เดือน

สป.ศธ.

5

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

๑ พ.ย. ๖๔ – ปัจจุบัน

สป.ศธ.

 

 

ช่องทางติดต่อ (โดยตรง)
โทรศัพท์ (สำนักงานหน้าห้อง) 043-234634
โทรสาร 043-234636
e-mail : mr.kitt@hotmail.com

คณะผู้บริหารในสำนักงาน ศธจ.ขอนแก่น