เอกสารเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ

1. การประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2. เกณฑ์การประเมินย้ายศึกษานิเทศก์