การดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิกรจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการลงพื้นเพื่อออกกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตร “การป้องกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ณ สถานศึกษาสังกัด สช. และ กศน. โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาตันแบบ (นำร่อง) ได้แก่ 1.โรงเรียนการกุศลวัดหนองแว่ง ระดับปฐวัย 2.โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ 3.กศน.อำเภอชนบทระดับประถศึกษา/มัยมศึกษา เพื่อจะได้ประกาศให้เป็นสถาศึกษาต้นแบบ (นำร่อง) ระดับจังหวัด ในการนำหลักสูตร่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป