โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 , 12 ,16 และ 19 กรกฎาคม 2565 ที่มศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน โรงเรียนบ้านหญ้าขาวชุมชนหนองเม็ก และ โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สั่งกัด อบจ.ขอนแก่น และ โรงเรียนอนุบาลกูลฤดีแวงน้อย สังกัด สช. นำโดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง,นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายกีรติ ชาดาเม็ก ,นางสาวโศศิษฐา ไชยเทศ ,นางสาววรารัตน์ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3