การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
ดร.กันตธี เนื่องศรี ร้องศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ ผู้อำน่วยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่าง พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 และ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.. ให้กับศึกษาธิการภาค 1 – 18 และศึกษาธิการจังหวัด 79 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
จากห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการ
สภาการศึกษา และคณะทำงานที่ปรึกษา รมว. ศธ. เป็นประธานการประชุม