การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานุรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนการทำงานและการใช้งบประมาณและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งในเชิงลึกและเชิงประจักษ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น