การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • 028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • 030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • 032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • 034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต