ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ