Monthly Archive: กรกฎาคม 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 ...