Category: หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิใน อกศ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 และเพิ่มเติม

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจา...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่มาตรฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงก...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้...